Fundatorzy budowy klasztoru


Fundatorzy budowy klasztoru

Ród Kuczyńskich herbu Slepowron wywodzi Niesiecki od Floriana z Gąsiorowa, który w uznaniu zasług miał otrzymać Kuczyn od Wielkiego Księcia Witolda, stąd też późniejsze nazwisko - Kuczyński. Skoligaceni z najznakomitszymi podlaskimi rodami: Ossolińskich, Butlerów, Szujskich, Swinołeckich, Rzewuskich, Ciecierskich, Niemirów, Kuszlów, Krassow­skich, Chądzyńskich a także z magnackimi rodzinami spoza Podlasia: So­bieskich, Krasińskich, Cieszkowskich, Koryckich; doszli Kuczyńscy do ogromnej fortuny. W ich rękach skupiły się dobra: Kuczyn, Trojanowo,Drażniewo, Wólka, Łuniewo, Huszlew, Górki, Tolatyczc, Miężenino, Stokowiski, Kostry, Wierzchowo, Kobylany, Sterdyń, Korzew, Krześlin, Gródek, Malinowo, Mierzyce, Ząbki, Wilków, Lubowicz, Wolkowy, Chomizna i Korczew. Wiktoryn i Marcin Kuczyńscy byli synami podstarościego drohickiego Walentego i Joanny z Niemirów Kuczyńskich. Wiktoryn Kuczyński urodzony w 1668 r. w Kuczynie, zawarł w Leśnej mał­żeństwo z Anielą Chądzyńską córką podstolego drohickiego w 1692 r. Piastował kolejne funkcje: łowczego drohickiego, podstolego, podstarosty, sędziego drohickiego, chorążego mielnickiego, podkomorzego drohi­ckiego a wreszcie od 1730 roku kasztelana drohickiego.

Marcin młodszy brat Wiktoryna, ożeniony z Konstancją Gąsowską podkomorzanką bielską, był kolejno: wojskim mielnickim, pisarzem grodzkim brańskim/stolnikiem, chorążym bielskim, deputatem na trybu­nał koronny w 1712 roku i posłem na sejm w 1733 roku. Oni to obaj ufundowali Benedyktynkom drohickim klasztor i kościół. Wiktoryn nie do­żył zakończenia budowy, zmarł bowiem 21 lipca 1737 roku w Korczewie. Pcchowany został w podziemiach jezuickiego kościoła Trójcy Przenaj­świętszej w Drohiczynie.53 Wdowa po nim Aniela z Chądzyńskich Kuczyń­ska, zmarła w 1741 roku, pogrzebna uroczyście przez biskupa łuckiego Franciszka Kobielskiego spoczęła w grobowcu farnego kościoła w Drohi­czynie." Tu również.spoczął Marcin Kuczyński, zmarły w Drohiczynie 18 października 1751 roku.

Syn Wiktoryna, Szczepan Kuczyński był jezuitą i dwukrotnie rekto­rem drohickiego kolegium oraz proboszczem fary i dlatego rodzice jego i stryj, podobnie zresztą jak potem i on sam pochowani zostali nie w koś­ciele Benedyktynek lecz w podziemiach świątyni Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie.

Nie udało się niestety ustalić nazwiska architekta klasztoru i kościoła Wszystkich Świętych w Drohiczynie. Być może był to ten sam budowni­czy, który wzniósł pałac w Korczewie oraz kościół i klasztor ufundowany przez Wiktoryna Kuczyńskiego dla Dominikanów w Krześlinie.

W uroczystej konsekracji kościoła PP. Benedyktynek drohickich do­konanej przez biskupa Franciszka Kobielskiego 21.IX.1744 roku51 ucze­stniczył syn fundatora, O. Szczepan Kuczyński, i jego bracia: Jan — cho­rąży mielnicki, Mikołaj — podstoli drohicki, Kazimierz — poseł na sejm, Leon — stolnik mielnicki; oraz siostry: Marianna — kasztelanowa Wizka i Barbara — Chorążyna nurska.

Zachowany portret trumienny Marcina Kuczyńskiego przybliża nam postać jednego z fundatorów kościoła Wszystkich Świętych i klasztoru benedyktyńskiego w Drohiczynie.