Uposażenie klasztoru


Pierwotny fundusz drohickiego klasztoru pochodzący z donacji wojewody podlaskiego Wojciecha Niemiry z 1623 roku został uzupełniony dobrami ziemskimi, które odziedziczyła po zmarłych rodzicach i rodzeń­stwie Zofia Kiszczanka, starościanka drohicka. W ten sposób własnością konwentu stały się wsie: Grochów, Dalnepole, Brzozowo i Czerwonia, wraz z dobrami w Czerwonce Benedyktynki uzyskały prawo patronatu nad kościołem parafialnym w tej wsi.,ł Oczywiście nie obeszło się bez procesów sądowych z tymi, którzy różnymi sposobami i intrygami chcieli pozbawić starościsnkę drohicką należnego jej spadku.

Ostatecznie jednak dobra te stały się własnością klasztoru drohickiego, w którym Zofia Kiszczanka była najpierw przeoryszą a potem ksienią. Na drodze darowizny ze strony mieszczanina Łukasza Miłkowskiego zwa­nego Gryczenikiem, mniszki uzyskały w 1623 roku ogród zwany „Gryczenikowskim”, tym cenniejszy, że przylegający do posesji zakonnej przy klasztorze.15 W poniedziałek po Nowym Roku 1627-mym dziedzic na Be­czkach, Krzysztof Grek ofiarował Benedyktynkom swoje dobra ruchome i nieruchome, w Wasilewie, w tym plac z dworkiem i spichlerzem, ogród, grunty uprawne, łąki i zagajniki. Jeśli do tych dóbr ziemskich doliczyć jeszcze dwa łany ziemi uprawnej przeznaczone niegdyś dożywotnio przez królów polskich dla duchownych unickich, którzy zajmą się odbudową dawnej cerkwi „Przeczystej”, a przeniesionych przez króla Zygmunta III na konwent Benedyktynek, to uposażenie mniszek drohickich można było uznać za wystarczające.

W dokumencie przenoszącym dwa łany, z których dochody czerpali uniccy parochowie ale nie wykonali zaleceń kró­lewskich o odbudowie cerkwi „Przeczystej’* na klasztor PP. Benedykty­nek, właśnie niedopełnienie warunku, pod którym te ziemie z  królewszczyzny nadane zostały unitom, wskazane było jako główny powód przeniesienia na mniszki prawa własności. W dokumencie tym. wpisanym do akt drohickich w poniedziałek po uroczystość Ofiarowania. Matki Najświętszej roku 1627, król stwierdza: „Na prośby naszych, doradców, przekazujemy konwentowi drohickiemu reguły Świętego Benedykta, dwa łany ziemi leżące w granicach między dobrami Rogawka, Bujaki i Sytki w powiecie drohickim. Z dawna przeznaczone dla kościoła Bożej w Drohiczynie, obrządku wschodniego, inaczej zwanej świętej "Przeczy­stej, niegdyś Iwanowi Juchnowiczowi a potem Oksentemu, Popom siemiatyckim dla odbudowania tej świątyni dożywotnio powierzone ale nich zdezolowanej, powróciły do naszej dyspozycji. Te łany nadaję pra­wem wiecznym i nieodwołalnym temu konwentowi. Chcemy by klasztorzawsze dzierżył te łany i używał ich według swego upodobania.

Darowiznę tę potwierdził później król Władysław IV i JanKazimierz.